Hoofdstuk 7 Prognoses

Voor het schatten van toekomstige waarden zijn verschillende (statistische) technieken beschikbaar. Naast de zeer eenvoudige naïeve prognose komt de meer geavanceerdere exponentïele vereffening (smoothing) aan bod. Ook wordt gekeken naar maatstaven om de nauwkeurigheid van de voorspelde waarden te beoordelen.

7.1 Nauwkeurigheid prognoses

Hoe nauwkeurig zijn de voorspellingen die zijn verkregen met een bepaalde prognosetechniek? Om deze vraag te beantwoorden worden een aantal verschillende kentallen voor de voorspelling van de nauwkeurigheid geïntroduceerd.

Alles begint bij het bepalen van de prognosefout.

\[\text{(prognose)fout} = \text{werkelijke waarde} - \text{voorspelde waarde}\]

Je wilt uiteraard dat de prognosefouten zo klein mogelijk zijn. Omdat de fouten zowel positief als negatief kunnen zijn, heb je niet veel aan het gemiddelde van deze fouten. Vandaar dat altijd de absolute waarde van de fouten genomen wordt.

Er zijn verschillende kentallen ontwikkeld om de nauwkeurigheid te beoordelen. Deze worden meestal met hun Engelstalige afkorting gebruikt. Een paar veel voorkomende kentallen staan in tabel 7.1 genoemd.

Tabel 7.1: Enkele maatstaven voor de naukeurigheis van prognoses.
Kental Engelstalig Nederlandstalig
MAE Mean Absolute Error Gemiddelde absolute fout
MAPE Mean Absolute Percentage Error Gemiddelde absolute procentuele fout
MSE Mean Squared Error Gemiddelde kwadratische afwijking
RMSE Root Mean Squared Error Wortel kwadratische afwijking

Je kunt niet zomaar een van deze kentallen als het beste kental beschouwen. In het algemeen geldt voor elk kental: hoe kleiner de waarde, des te beter.

7.2 Naïeve prognose

Een van de meest eenvoudige prognosemethodes is de naïeve prognose. Hierbij is de prognose op een bepaald tijdstip gelijk aan de waarde op het voorgaande tijdstip. Voor het bepalen hiervan heb je geen ingewikkelde formules nodig. Ondanks dat deze methode erg simpel is, zijn de resultaten vaak verrassend goed. Het is aan te raden om altijd hiermee te starten en daarna andere methodes hiermee te vergelijken.

In tabel 7.2 zie je de wekelijkse verkoop van liters (x 1000) benzine van een brandstofhandelaar.

Tabel 7.2: Wekelijkse verkoop van benzine in duizend liters.
week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
liters 69 79 74 64 57 76 83 66 84 63 66 74

In de lijngrafiek in figuur 7.1 zie je dat dit een horizontaal patroon met willekeurige fluctuaties rond het gemiddelde van \(71,25\) is.

Aantal verkochte liters benzine (x 1000) per week.

Figuur 7.1: Aantal verkochte liters benzine (x 1000) per week.

Voor deze gegevens wordt een naïeve prognose van de wekelijkse verkoop gemaakt, zie kolom 3 in figuur 7.2.

Naïeve prognose van de wekelijkse verkopen en berekening van een aantal kenmerken voor de nauwkeurigheid.

Figuur 7.2: Naïeve prognose van de wekelijkse verkopen en berekening van een aantal kenmerken voor de nauwkeurigheid.

In de kolommen 4 t/m 6 zijn berekeningen voor de nauwkeurigheid uitgevoerd.

 • abs. fout: =ABS(werkelijke waarde - prognosewaarde)
 • abs. proc. fout: =ABS(fout) / werkelijke waarde
 • kwadr. fout = fout^2
 • MAE, MAPE en MSE zijn berekend met de formule =GEMIDDELDE(...)
 • RMSE: =WORTEL(MSE)

Wat is de verkoopprognose voor de weken 13 t/m 14?3

7.3 Naïeve Seizoen prognose

Voor een tijdreeks met een seizoenscomponent verloopt de naïeve prognose iets anders. In dat geval is de prognose op een bepaald tijdstip gelijk aan de waarde in hetzelfde seizoen in de voorgaande periode.

Als voorbeeld de kwartaalverkoop van paraplu’s over een periode van vijf jaar, zie de lijngrafiek figuur 7.3.

Kwartaalverkoop paraplu's gedurende vijf jaar.

Figuur 7.3: Kwartaalverkoop paraplu’s gedurende vijf jaar.

Deze grafiek lijkt op het eerste gezicht ook op een horizontaal patroon met willekeurige fluctuaties. Maar wanneer je goed kijkt zie je toch een systematisch patroon binnen elk jaar. Steeds is binnen elk jaar de verkoop in het tweede kwartaal het hoogst en in het vierde kwartaal het laagst. En de kwartalen 1 en 3 scoren redelijk gemiddeld.

Om te laten zien dat een naïeve seizoenprognose in een dergelijke tijdreeks beter is dan een gewone naïeve prognose worden beide prognoses bepaald. De resultaten, alsmede de kentallen voor de nauwkeurigheid zijn te zien in figuur 7.4. Voor de eerste vier kwartalen kunnen de naïeve seizoenprognoses niet bepaald worden, omdat er geen waarde in de voorgaande periode beschikbaar is.

Naïeve en naïeve seizoenprognoses voor de Kwartaalverkoop van paraplu's.

Figuur 7.4: Naïeve en naïeve seizoenprognoses voor de Kwartaalverkoop van paraplu’s.

De naïeve seizoensprognose toont voor alle kentallen de beste waarde.

Wat is de verkoopprognose voor de vier kwartalen van jaar 6?4

7.4 Voortschrijdend gemiddelde

Via de methode van het voortschrijdend gemiddelde kun je ook prognoses maken. Als voorbeeld wordt de wekelijkse benzineverkoop genomen waarvoor eerder (figuur 7.2) een naïeve prognose gemaakt is. Er wordt een 3-weeks voortschrijdend gemiddelde gekozen. De resultaten zijn te zien in figuur 7.5

Voortschrijdend 3-weeks gemiddelde van de wekelijkse benzineverkopen.

Figuur 7.5: Voortschrijdend 3-weeks gemiddelde van de wekelijkse benzineverkopen.

Bij een 3-weeks voortschrijdend gemiddelde kun je de eerste waarde pas berekenen voor week 4. En deze waarde is bepaald met de formule =GEMIDDELDE(...) met als argument de werkelijke waarden voor de 3 weken daarvoor.

Gelet op de kentallen voor de nauwkeurigheid zie je dat het voortschrijdend gemiddelde iets beter presteert dan de naïeve prognose, maar ook niet echt heel veel beter. En de prognose voor week 13 wordt \(67,67\).

7.5 Exponentiële demping

Exponentiële demping (effening, smoothing) is een analysemethode voor tijdreeksen waarbij gewichten aan de waarnemingen worden toegekend. Het exponentiële smoothing model heeft de volgende vorm

\(F_{t+1} = \alpha Y_t + (1-\alpha)F_t\) , met

 • \(F_{t+1}\): de prognose (Engels: Forecast) op tijdstip \(t+1\)
 • \(Y_t\): de werkelijke waarde op tijdstip \(t\)
 • \(F_t\): de prognose op tijdstip \(t\)
 • \(\alpha\): dempingscoëfficient (dempingsconstante) met \(0 \le \alpha \le 1\)

De prognose op tijdstip \(t+1\) is dus een gewogen gemiddelde van de werkelijke waarde op tijdstip \(t\) en de prognose voor tijdstip \(t\), met als wegingsfactoren respectievelijk \(\alpha\) en \(1 - \alpha\). Bij een grote waarde van \(\alpha\) tellen de meest recente waarnemingen zwaarder mee dan de oudere waarnemingen. De prognoses kunnen daardoor sneller reageren op veranderende omstandigheden.

Voor het tijdstip \(t = 1\) (het eerste tijdstip) kun je geen prognose berekenen. Voor tijdstip \(t = 2\) (het tweede tijdstip) wordt de prognose gelijk aan de werkelijke waarde op tijdstip \(t = 1\). Voor alle volgende tijdstippen wordt de prognose berekend met de formule.

Als voorbeeld weer de wekelijkse benzineverkoop zodat de prognoses via exponentiële demping vergeleken kunnen worden met de naïeve prognose en die via het voortschrijdend gemiddelde.

Prognose van de wekelijkse benzineverkopen via exponentiële demping met a=0,2.

Figuur 7.6: Prognose van de wekelijkse benzineverkopen via exponentiële demping met a=0,2.

Gelet op de nauwkeurigheidswaarden zijn dit tot nu toe de beste voorspellingen. de prognose voor week 13 wordt \(71,0\).

Keuze \(\alpha\)

Als de tijdreeks een substantiële willekeurige variabiliteit heeft kun je het beste een kleine waarde voor \(\alpha\) nemen. En bij een tijdreeks met weinig variabiliteit heeft een grotere waarde de voorkeur. De meest wenselijke waarde voor \(\alpha\) is die waarde die de minste fouten oplevert, dus die zorgt voor de laagste gemiddelde kwardratische fout (MSE). In de praktijk ga je meestal proberen of een andere waarde voor \(\alpha\) een nauwkeuriger voorspelling oplevert.

Via gegevensanalyse

In plaats van zelf de formules te bedenken en in te voeren kun je ook gebruik maken van Gegevens > Gegevensanalyse > Exponentiële demping. In het dialoogscherm (zie figuur 7.7) vul je voor het invoerbereik het gebied met de werkelijke waarden in.

Dempingsfactor

Voor de dempingsfactor moet je de waarde voor \(1 - \alpha\) invullen. Om dezelfde resultaten te krijgen dus 0,8.

Dialoogscherm voor exponentiële demping

Figuur 7.7: Dialoogscherm voor exponentiële demping

Je krijgt dan dezelfde resultaten. Desgewenst kun je ook een grafiek produceren.

Lijndiagram van de benzineverkoop en de voorspelling via exponentiële demping met a=0,2.

Figuur 7.8: Lijndiagram van de benzineverkoop en de voorspelling via exponentiële demping met a=0,2.

De eenvoud van deze methode heeft ook wel zijn prijs. Wil je experimenteren met een andere waarde voor \(\alpha\) dan moet je de procedure weer opnieuw uitvoeren.

7.6 Voorspellingenblad

De exponentiële effenings methoden zijn op dit moment de beste en meest gebruikte methodes. Het grootste voordeel van de ETS (Exponential Tripple Smoothing) methode is dat deze de mogelijkheid heeft om automatisch seizoenpatronen te ontdekken in de gegevensreeks en daarnaast ook nog een betrouwbaarheidsinterval voor de voorspellingen kan leveren.

Je kunt het beste deze methode gebruiken wanneer de tijdreeks zowel een trend als een seizoenspatroon laat zien.

In de nieuwere versies van Excel ( Excel 365, Excel 2016, Excel 2019, …) zijn de volgende werkbladfuncties voor het uitvoeren van de ETS methode beschikbaar:

 • VOORSPELLEN.ETS
 • VOORSPELLEN.ETS.SEASONALITY
 • VOORSPELLEN.ETS.CONFINT
 • VOORSPELLEN.ETS.STAT

Eenvoudiger is het gebruik van het Voorspellingblad of prognosewerkblad dat in die nieuwere Excel versies aanwezig is. Onder de motorkop worden de VOORSPELLEN.ETS functies gebruikt.

Via het Voorspellingenblad wordt een nieuw werkblad gemaakt met daarin een tabel met de oorspronkelijke gegevens en de voorspelde waarden. Deze toekomstige waarden worden berekend op basis van het Holt-Winters ETS algoritme. Ook wordt een grafiek gemaakt met de oorspronkelijke en voorspelde waarden en een aantal schattingen van meetwaarden voor de nauwkeurigheid. Hiermee wordt het maken van geavanceerde prognoses een stuk eenvoudiger.

 1. Open het bestand verkopen.xlsx dat je eerder in in 1.4 hebt aangemaakt.

 2. Selecteer een willekeurige cel in het gegevensgebied.

 3. Kies tab Gegevens > Voorspellingblad (groep Voorspelling). Het dialoogvenster Prognosewerkblad maken verschijnt.

Prognosewerkblad maken

Figuur 7.9: Prognosewerkblad maken

In dit venster kun je een aantal keuzes maken. Zie bijlage D voor een toelichting.

 1. Stel Einde van prognose in op 1 december 2013.
 2. Klik op Opties.
Opties prognosewerkblad.

Figuur 7.10: Opties prognosewerkblad.

 1. Klik op Maken. Er wordt een nieuw werkblad gemaakt met daarin de historische gegevens, de voorspelde waarden, betrouwbaarheidsgrenzen (standaard 95%) en een grafiek.

De resultaten van de voorspellingen staan in tabel 7.3 weergegeven

Tabel 7.3: Voorspelde waarden en betrouwbaarheidsgrenzen
Datum Voorspellen Laagste betrouwbaarheidsgrens Hoogste betrouwbaarheidsgrens
01-10-2013 4264177 3869915 4658439
01-11-2013 4033806 3639542 4428070
01-12-2013 4033625 3639358 4427892

7.7 Opgaven

 1. Autoverkopen

  In het bestand autoverkoop.xlsx staan de de autoverkopen per kwartaal van 4 jaren, zie ook 6.3.1. Maak met behulp van het Voorspellingenblad een prognose van de verkopen voor de vier kwartalen van jaar 5.

 2. Omzetvoorspelling

  In het bestand bedrijfsomzet.xlsx staan de omzetten van een bedrijf over de jaren 2007-2015.

  1. Maak een grafiek van de omzet tegen het jaar.
  2. Voeg achtereenvolgens de volgende trendlijnen toe; lineair, logaritmisch en exponentieel.Verzamel voor elk van deze trendlijnen de waarde van R-kwadraat. Maak op basis hiervan een keuze voor het meest geschikte model.
  3. Maak via de opties voor de trendlijn een voorspelling van de omzet voor 2016 en lees de waarde in de grafiek af.
  4. Experimenteer met de opties voor de trendlijn om uit te zoeken wanneer een omzet van €25.000.000 te verwachten is.
  5. Bereken een voorspelling van de omzet voor 2016 met een werkbladformule. Welke formule je hiervoor kunt gebruiken hangt af van het gekozen model. Zie hiervoor onderdeel.
  6. Maak m.b.v. het Voorspellingenblad een prognose voor de omzet van 2016, alsmede een 95% betrouwbaarheidsinterval hiervoor.
  7. Vergelijk de drie voorspelde waarden met elkaar.
 3. Televisieverkoop

  In het bestand televisies.xlsx staan de verkochte aantallen televisies per kwartaal gedurende vier jaar.

  1. Maak een grafiek van de tijdreeks.
  2. Is er een trend of een seizoenspatroon in de tijdreeks te ontdekken.
  3. Maak een voorspelling van de verkoop voor de kwartalen van het volgende daar. Denk eerst na over welke prognosemethode je wilt gebruiken.